Ochrana ovzduší 

 

  • Poskytování poradenské činnosti pro ochranu ovzduší, v rozsahu požadavků zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v aktuálním znění zákona, zastupování společností při správním řízení.
  • Zařazení zdrojů znečišťování ovzduší.
  • Zajišťování požadovaných souhlasů a vyjádření orgánů státní správy k umístění, stavbě, provozu a změnám zdrojů znečišťování ovzduší.
  • Vypracování provozní dokumentace a provozních řádů zdrojů znečišťování ovzduší, zajištění jejich schválení.
  • Vedení provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší, ohlašování zdrojů znečišťování a výpočet poplatků.
  • Zpracování bilance těkavých látek, výpočty fugitivních emisí, další technické výpočty.
  • Zajištění vypracování a schválení odborných posudků a rozptylových studií, spolupráce při zajištění autorizovaných měření emisí, koordinace měření a vyhodnocení naměřených hodnot.