Nakládání s odpady

 

  • Poskytování poradenské činnosti pro nakládání s odpady, v rozsahu požadavků zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v aktuálním znění zákona.
  • Zajišťování požadovaných souhlasů a vyjádření orgánů státní správy k nakládání s odpady a nebezpečnými odpady, servis těchto souhlasů, zastupování společností při správním řízení.
  • Vedení evidence a ohlašování odpadů, hlášení o produkci a nakládání s odpady (včetně elektronicky podávaných hlášení – ISPOP) a statistických hlášení pro ČSÚ.
  • Návrh zařazení a kategorizace odpadů.
  • Vypracování provozních řádů zařízení a zajištění průběhu schvalovacích řízení, zajištění souhlasů pro provoz zařízení (např. ke sběru a výkupu odpadů).
  • Vypracování identifikačních listů nebezpečných odpadů a základních popisů odpadů.
  • Kontrolní činnost na úseku nakládání s odpady, označení shromažďovacích prostředků na odpady.
  • Školení pracovníků a vedoucích zaměstnanců.
  • Vypracování provozní dokumentace (podnikových směrnic a pokynů).
  • Spolupráce s oprávněnými společnostmi, které zajišťují převzetí odpadů.