Chemické látky a směsi

 

  • Zajištění podmínek pro soulad s legislativními požadavky pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi, poskytování poradenské činnosti a provádění kontrolní činnosti a to jak pro uživatele, tak pro distribuční společnosti a nebo výrobce a dovozce.
  • Výkon odborně způsobilé osoby pro nakládání s látkami a směsmi vysoce toxickými.
  • Vypracování „Pravidel“, popřípadě provozní dokumetace pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi. 
  • Zajištění podmínek ochrany pracovníků a životního prostředí při nakládání s těmito nebezpečnými látkami a směsmi (přípravky).
  • Vypracování bezpečnostních listů výrobků (látek a přípravků, resp. směsí), revize stávajících bezpečnostních listů a podmínek nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi.
  • Školící činnost pro proškolování pracovníků nakládajících s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi.
  • Zpracování návrhu kategorizace prací, rozbor požadavků pro nakládání s chemickými látkami a směsmi z pohledu zákona č. 258/2000 Sb., zákon o veřejném zdraví.