Ochrana vod

 

  • Poskytování poradenské činnosti pro nakládání s vodami a nakládání se závadnými látkami, v rozsahu požadavků zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, v aktuálním znění zákona.
  • Provádění školení pracovníků a vedoucích zaměstnanců.
  • Vypracování provozní dokumentace, havarijních plánů – plánu opatření pro případ havárií ve vodním hospodářství, včetně jejich schválení
  • Vypracování provozní dokumentace, provozních řádů vodních děl.
  • Zajišťování požadovaných souhlasů a vyjádření orgánů státní správy (vodoprávních úřadů), zastupování společnosti při správním řízení.
  • Zajištění kontrolní činnosti a dokumentace pro nakládání se závadnými látkami (viz. požadavky §39 zákona o vodách).
  • Výkon funkce vodohospodáře společnosti.
  • Vypracování hlášení o odběrech povrchových a podzemních vod a o vypouštění odpadních vod, včetně poplatkových hlášení a přiznání.